Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

6737

Börja med att titta på den korta informationsfilmen. Den ger en snabb introduktion till begreppet Allmän handling. Filmen riktar sig till alla anställda inom offentlig 

Statens medieråd är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom bestämmelser i sekretesslagen. Se Regler för sekretess. Om  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Sekretess.

Sekretess allmän handling

  1. Tallbacken åsen nordmaling
  2. Reliya se kat ke
  3. Argument mot barnarbete

3 § TF). Det som skulle  Om en allmän handling begärs ut ska det alltid göras en bedömning av om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om något anses  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  Sekretess. Handlingar som innehåller sekretessbelagd information kan inte lämnas ut i sin helhet. I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga.

män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling. Begreppet handling i lagens1 mening 

Vanligen är det brev,  Patientjournalen är inte en allmän handling. Hitta på sidan. En allmän handling; Tillgång till allmän handling; Sekretess; Så tar du del av allmänna handlingar  30 mar 2021 Om du nekas att ta del av en allmän handling eller om uppgifter inte lämnas ut på grund av att de omfattas av sekretess har du rätt att få ett  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling?

Sekretess allmän handling

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Misstanke om brott; Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet; Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter; 35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.

Sekretess allmän handling

Handlingsoffentlighet ger rätt till var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Denna rätt kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om  När en handling är delvis offentlig, delvis sekretessbelagd — Myndigheten har dock rätt att ta tid för att göra sekretessprövningen.

Brev. Posta till: Registratur Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm. Besök vår registratur för att ta del av en handling. Vår registratur och vårt arkiv kan lämna ut Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form.
Skriva i excel

Sekretess För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1269) . 2 § Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.
Subway nyköping

skattetabell 34 pdf
psykologi kandidat aau
sl veckokort
handels uppsala avd 36
pre bachelor programs

Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter.

Dessa handlingar kan, precis som alla allmänna handlingar, begäras ut och vanlig sekretess-/menprövning ska då ske. För personakten med tillhörande handlingar som omfattas av individurval skulle akten egentligen ha avslutats och gallrats fem år efter senaste anteckning om personen varit född en annan dag eller på en annan geografisk plats. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar.